Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Träffa en del av vår tvistelösnings- och processgrupp

Tvistelösning & process

I vår tvistelösnings- och processgrupp ingår bl.a. Johan Isaksson, Mathilde Ramel och Aksel von Sydow. De kommer alla tre från en bakgrund inom domstolsväsendet och spelar nu en central roll i tvisterna där Brick Advokat agerar som rådgivare.

Johan Isaksson är advokat med över åtta års erfarenhet av juridiskt arbete inom domstolsväsendet. Han har även undervisat i processrätt vid Stockholms universitet och har fullgjort särskild domarutbildning och förordnats som hovrättsassessor vid Svea hovrätt år 2017. Innan han anslöt till Brick Advokat under 2020 arbetade han som justitiesekreterare på Högsta domstolen. Han företräder regelbundet klienter i processer i allmän domstol och i skiljeförfaranden, framför allt i entreprenadtvister. Johan är ansvarig för Brick Advokats tvistelösnings- och processgrupp.

Mathilde Ramel anslöt som biträdande jurist hos oss under 2022. Mathilde har arbetat med processer, som ombud eller vid domstol, under hela sin karriär. Hon har fullgjort särskild domarutbildning och förordnades som hovrättsassessor vid Svea hovrätt under 2022. Under domarutbildningen har hon även tjänstgjort ett år på Högsta domstolen.

Aksel von Sydow har arbetat med processer i allmän domstol sedan 2009, dels som ombud, dels under arbete vid domstol inom ramen för särskild domarutbildning vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt. Aksel anslöt till Brick Advokat i mars 2023 och har företrätt våra klienter i framför allt entreprenad- och kommersiella hyrestvister.

 

Berätta om Brick Advokats tvistelösnings- och processgrupp!

Sedan byrån startade har vi företrätt klienter i kommersiella tvister med fokus på entreprenad- och fastighetsbranschen och under åren utvecklat en grupp med fokus på tvistelösning och process. Genom nyrekryteringar av Mathilde Ramel och Aksel von Sydow består gruppens kärna nu av tre renodlade processjurister. Till gruppen hör också andra jurister inom respektive specialistområde, både yngre biträdande jurister och ansvariga delägare.

 

Hur arbetar ni med kommersiell tvistelösning?

Vi tar ett helhetsansvar för tvistens samtliga skeden och fungerar som en strategisk rådgivare och samarbetspartner för klienten. En tvist flyttar tid och fokus från affärsverksamheten. Vårt mål är att hitta den för klienten bästa möjliga lösningen på tvisten. Det kan innebära allt från att förebygga och undvika tvister till att framgångsrikt företräda klienter i processer. När man arbetar med tvistelösning är det också viktigt att ha en förståelse för affärsmässiga överväganden och klientens verksamhet och önskemål. I tvister arbetar vi i team där en processjurist och minst en jurist med spetskompetens inom det rättsområde som tvisten rör ingår. Mellan oss tre renodlade processjurister har vi också en uppdelning som innebär att den jurist som är bäst lämpad för tvisten också ska driva processen. På detta sätt får klienten den bästa rådgivningen.

 

Hur har er bakgrund och tidigare erfarenheter påverkat ert arbete inom tvistelösning och process?

Vår domstolserfarenhet ger oss goda förutsättningar att förstå hur en domstol eller skiljenämnd resonerar under processens gång och vid tvistens avgörande. Att veta hur det fungerar i domstol innebär en förståelse för hur viktigt det är att vara tydlig och pedagogisk både i skrift och vid muntliga anföranden. Att ha varit domare och dömt i kommersiella tvister ger en insyn i hur domstolar bedömer bevisning och vad som krävs för att beviskraven i en process ska anses uppfyllda. Det ger oss en bra möjlighet att värdera styrkor och svagheter i talan vilket i sin tur medför att vi kan ge klienten väl underbyggda och kostnadseffektiva råd.

 

Vilka egenskaper anser ni är viktigast för att lyckas inom tvistelösning och process?

Utöver juridisk kunskap och analys är det viktigt att vara envis och nyfiken. Man behöver kunna grotta ner sig i detaljer och samtidigt behålla ett helikopterperspektiv för att urskilja de viktigaste frågorna i processen. För att lyckas behöver man också ha ett nära samarbete med klienten, vara intresserad av klientens verksamhet och sätta sig in i klientens behov. Självklart måste du också vara en vinnarskalle!

 

Hur ser ni på framtiden för tvistelösning och process? Finns det några trender eller förändringar ni förutspår?

Med hänsyn till den pågående lågkonjunkturen ser vi en klar tendens att antalet tvister ökar och vi förutspår att det kommer att fortsätta under 2024. Marginalerna för många bolag blir lägre vilket ökar tvistebenägenheten. En annan förändring vi ser inom tvistelösning och process är ökad digitalisering med t.ex. AI-verktyg. På Brick Advokat arbetar vi med att hela tiden förbättra och effektivisera vårt sätt att arbeta och vi vill ligga i framkant när det kommer till digitala verktyg och hjälpmedel. Vår ambition är att tvistelösnings- och processgruppen ska växa inom de närmsta åren och att vi även fortsättningsvis ska kunna ge våra klienter den bästa rådgivningen inför och när en tvist uppstår.

 

Om du vill veta mer om oss eller diskutera tvistelösning är du varmt välkommen att höra av dig!