Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Revideringen av AB 04 och ABT 06 – Den som väntar på något gott…

Entreprenad

För fem år sedan fattade styrelsen i den ideella föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK, ett beslut om att inleda ett revideringsarbete avseende standardavtalen AB 04 och ABT 06. De idag aktuella bestämmelserna kommer med andra ord få nya skepnader inom en snar framtid. Arbetet kommer slutföras under 2021 enligt den senaste uppdaterade tidplanen på BKK:s hemsida.

 

Både AB 04 och ABT 06 är avtal som faller inom begreppet standardavtal vilket för vissa kan vara aningens obekant. Inom den kommersiella entreprenadrätten finns det ingen direkt tillämplig lagstiftning för regleringen av parternas förhållande. Det har därför utvecklats standardavtal inom branschen av BKK, däribland AB 04 och ABT 06. BKK representerar både entreprenörs- och beställarsidan vilket innebär att standardavtalen syftar till att vara balanserade utifrån bådas intresse. Det som enkelt sett kännetecknar ett standardavtal är att det är ett avtal som upprättas för att kunna användas i flera liknande situationer.

 

Arbetet med revideringen av AB 04 och ABT 06 påbörjades år 2015 efter att styrelsen i BKK genomfört en förstudie. En arbetsgrupp upprättades för att lägga upp en plan för arbetet med de nya bestämmelserna. Arbetet har bland annat bestått av referensupptagningar från branschen. Det har exempelvis arrangerats en uppstartskonferens där bland annat advokater och bolagsjurister närvarat för att lämna synpunkter på standardavtalen. Utöver det har synpunkter och referensupptagningar hämtats från våra nordiska grannländer, justitieråd och representanter från universitet och högskola.

 

Revideringen har en verkan för parter som ska sluta avtal i framtiden, under förutsättningen att man väljer att avtala om de nya versionerna av AB eller ABT. Det kommer med andra ord inte bli en automatisk retroaktiv effekt på de idag aktuella partsförhållandena. Det är inte heller klarlagt exakt vilka bestämmelser i standardavtalen som är under revidering vilket gör att de dagsaktuella bestämmelsernas rättsutveckling är svår att analysera. Vi i branschen väntar nu med spänning och hoppas att covid-19 inte skjutit upp allt för mycket på arbetsgruppens tidsplan.

 

För den som är intresserad av att läsa om uppdateringarna i arbetet finns det utdrag från styrelsemötena att läsa här på BKK:s hemsida.