Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Q&A – avbeställning entreprenad

Q&A

En beställare har rätt att beställa ändringar och tillkommande arbeten och entreprenören är skyldig att utföra sådana ÄTA-arbeten i en entreprenad där standardavtalen AB 04 eller ABT 06 gäller. Vad som gäller när beställaren vill avbeställa en del av entreprenaden är dock inte lika tydligt i standardavtalen. Nedan utreds därför några av de frågor som kan aktualiseras i samband med att beställaren vill avbeställa del av entreprenaden.

 

1. Fråga: Har beställaren rätt att avbeställa del av entreprenaden och har entreprenören i sådant fall någon rätt till ersättning för avbeställd del?

 

Svar: Beställarens rätt att ändra omfattningen av entreprenaden enligt AB 04/ABT 06 innefattar även en rätt att låta arbeten avgå från entreprenaden, dvs. beställaren har en avbeställningsrätt.

 

Som utgångspunkt ska en slutavräkning mellan avgående och tillkommande arbete ske när entreprenaden är färdigställd. Om en sådan avräkningen resulterar i att värdet på de avgående arbetena överstiger värdet av tillkommande arbeten har entreprenören rätt till en ersättning som motsvarar tio procent av skillnaden. Entreprenören har därutöver rätt att erhålla skälig ersättning för utebliven vinst om skillnaden mellan värdet av avgående och tillkommande arbete överstiger 20 procent av kontraktssumman. Båda dessa kompensationsbestämmelser är utformade för en fastprisentreprenad men även vid löpande räkning har entreprenören rätt att kompenseras på liknande sätt.

 

2. Fråga: Kan beställaren efter avbeställning uppdra åt en annan entreprenör att utföra de avbeställda arbetena?

 

Svar: Har beställaren avbeställt en del av entreprenaden omfattas de avbeställda arbetena inte längre av entreprenörens kontraktsåtagande. Beställaren kan trots detta inte inom entreprenadtiden anlita en annan entreprenör att utföra de arbeten som avbeställt. Anledningen till att beställaren är förhindrad att anlita annan entreprenör att utföra avbeställda arbeten är entreprenörens rätt enligt AB 04/ABT 06 att få utföra sådana ÄTA-arbeten som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentlig annan natur än dessa. I de allra flesta fall kommer avbeställda arbeten att både stå i omedelbart samband med kontraktsarbeten och vara av väsentlig samma natur som dessa. Det innebär att de avbeställda arbetena som beställaren vill få utförda av annan entreprenör kommer att utgöra sådana ÄTA-arbeten som den ursprungliga entreprenören har rätt att utföra.

 

Om beställaren låter annan utföra avbeställd del av entreprenaden har den ursprungliga entreprenören rätt till ersättning för därigenom uppkomna kostnader och för utebliven vinst.

 

3. Fråga: Vad gäller om beställaren och entreprenören ingått ramavtal efter upphandling?

 

Svar:  Högsta domstolen (”HD”) klargjorde i dom den 30 juli 2021 i mål T 4071-20 att ett offentligt upphandlat ramavtal medför en ensamrätt för den upphandlade konsulten i den meningen att det utgör ett avtalsbrott om beställaren köper sådana tjänster som omfattas av ramavtalet från någon annan än konsulten. HD:s bedömning baseras på en helhetsbedömning av ramavtalet med utgångspunkten att ramavtalet ska fylla en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intressen. De klargöranden som framgår av HD:s avgörande får inte bara betydelse i upphandlade konsultförhållanden utan principerna kan även tillämpas för andra upphandlade ramavtal såsom exempelvis upphandlade entreprenader. Om en beställare avropar arbeten från en annan entreprenör än den upphandlade, trots ramavtal, kan den upphandlade entreprenören således med stöd av detta avgörande hävda sin rätt att få utföra de arbeten som omfattas av ramavtalet.

 

HD:s avgörande ger däremot ingen tydlig vägledning kring vilken rätt en entreprenör har att få utföra arbeten om fler entreprenörer har tilldelats ramavtal i samma upphandling. Uppkommer en sådan situation får istället en bedömning i det enskilda fallet göras.

 

Observera att informationen ovan är generell och syftar till att ge en grundläggande uppfattning om vad som gäller i normalfallet. Om du har en specifik fråga som du behöver hjälp med är det ofta bra att ta upp och diskutera med någon som är kunnig på området. Det kan finnas omständigheter i det enskilda fallet som gör att svaret blir ett annat. Vi har lång erfarenhet och hjälper gärna till med rådgivning i specifika frågor. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med entreprenadrätt.