Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Hur kan oförutsedda materialprisförändringar i entreprenadavtal hanteras?

Entreprenad

Under de senaste veckorna har vi fått återkommande frågor som rör ändringar av materialpris i entreprenader. Materialleverantörer har under våren aviserat om kraftigt höjda priser på varor som bland annat innehåller metaller, plast och trä. Förändringarna beror delvis på den pågående pandemin. Detta har medfört att priser på material som ingår i entreprenader på kort tid kraftigt ökat. Frågorna har rört både möjligheten att justera priser i redan pågående entreprenader såväl som hur det ska hanteras när anbud lämnas i kommande entreprenadupphandlingar.

 

När det gäller redan ingångna avtal är svaret beroende av vad som har avtalats i det enskilda fallet men vanligtvis finns något av byggbranschens standardvillkor AB 04 /ABT 06 med som kontraktsvillkor. Om AB 04 eller ABT 06 gäller för avtalet finns möjlighet att i en situation där det är fråga om onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden erhålla en justering av redan avtalade priser förutsatt att kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligen påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

 

Vad som är en onormal prisförändring måste bedömas från fall till fall och utifrån typ av material. Vägledning kan hämtas från Entreprenadindex och hur materialpriset förändrats procentuellt under en längre period. Om prisförändringen markant avviker från den normala prisutvecklingen, vilket nu är fallet för ett flertal materialtyper, föreligger en onormal prisförändring.

 

När är då kostnadsändringen oförutsebar? Generellt kan sägas att om en kostnadsändring är normal d v s följer normalkurvan är den också förutsebar. En onormal kostnadsändring är därmed till sin natur oförutsebar. Fram till dess säljaren har aviserat om att en onormal kostnadsändring föreligger är det alltså fråga om en oförutsebar ändring.

 

Det tredje kravet för att en justering ska ske är att kostnadsändringen i sig väsentligen påverkar hela kostnaden för entreprenaden. Någon tydlig praxis på vad som ansetts vara en väsentlig påverkan saknas. Däremot bör man enligt vår bedömning kunna se till vad som gäller för ändring av enskilt á-pris enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 6 andra stycket där ett enskilt á-pris kan sägas upp om det ändras med mer än 25 % och samtidigt påverkar kontraktssumman med 0,5 % eller mer. Med utgångspunkt i denna bestämmelse kan det argumenteras för att en väsentlig påverkan föreligger om den totala kostnaden för entreprenaden påverkas med en halv procent eller mer utifrån den systematik som följer av AB/ABT-avtalen.

 

En annan möjlighet till prisjustering enligt AB 04/ABT 06 kan också föreligga om material ingår i avtalade á-priser. Avtalat á-priser gäller nämligen inte för arbeten som tillkommer eller avgår under andra förutsättningar än dem som priset är grundat på. En fördyrning av materialpriser på grund av pågående pandemi kan utgöra en sådan ändrad förutsättning. Parterna ska då avtala om nytt á-pris alternativt ersätts arbeten enligt självkostnadsprincipen om en överenskommelse inte kan träffas.

 

Hur ska då entreprenören förhålla sig i kommande entreprenadupphandlingar? Sedan avisering om markant höjda priser har skett är det inte längre ett oförutsett förhållande vilket innebär att entreprenören redan i anbudsskedet måste beakta att priserna är osäkra. Rimligen måste entreprenören då ta höjd i sin prissättning vid entreprenader där ett fast pris utan indexuppräkning efterfrågas alternativ reservera sig för prisförändringar över vissa nivåer. I offentliga upphandlingar riskerar dock entreprenören att bli förkastad om en prisreservation lämnas och konsekvensen blir istället att entreprenören genom kraftiga prishöjningar i sitt anbud tar höjd för risken. Den kloke beställaren skulle under rådande omständigheter efterfråga rörliga priser vad gäller material och varor, alternativt erbjuda indexuppräkning.