Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Ny pandemilag och återinförande av det statliga hyresstödet

Fastighet & kommersiell hyra

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

Den 10 januari trädde den nya ”pandemilagen” i kraft. Lagen, som gäller t.o.m. utgången av september 2021, föreskriver att var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Lagen ger möjlighet att införa restriktioner för vissa typer av verksamheter, exempelvis allmänna sammankomster, gym- och sportanläggningar, bibliotek, handelsplatser, serviceinrättningar, kollektivtrafik och platser för privata tillställningar, såsom lokaler som hyrs ut för privata fester.

 

I pandemilagen ges regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, rätt att meddela föreskrifter och beslut om restriktioner, exempelvis gällande antalet tillåtna deltagare i evenemang eller besökare i butiker och öppettider. Det kan även röra sig om total nedstängning. Restriktioner kan meddelas för hela landet eller begränsas till vissa geografiska områden. Även länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om restriktioner enligt lagen.

 

Regeringen har i en särskild förordning (förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19) föreskrivit begränsningar med stöd av pandemilagen. I förordningen finns restriktioner gällande bland annat butiker, serviceinrättningar, gym- och sportanläggningar samt lokaler för privata tillställningar. Den som driver verksamhet i sådana lokaler är bland annat skyldig att begränsa antalet kunder samt vidta åtgärder för att undvika trängsel och säkerställa säker in- och utpassage. Närmare precisering av föreskrifterna, exempelvis max antal personer i en butik, framgår av föreskrifter som meddelats av Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn över att föreskrifterna efterlevs. Vid brott mot restriktionerna kan länsstyrelsen meddela förelägganden, som även kan förenas med vite.

 

Det har från flera håll framförts kritik mot pandemilagen eftersom den inte tar upp hur de fastighetsägare eller verksamhetsutövare som drabbas av restriktioner ska kompenseras.

 

Restauranger och andra serveringsställen omfattas inte av pandemilagen. Där gäller istället restriktioner med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som har förlängts till att gälla t.o.m. utgången av maj 2021. Enligt denna lag ska den som driver ett serveringsställe ordna verksamheten så att smittspridning undviks, exempelvis genom att ge besökare möjlighet att hålla smittsäkert avstånd till varandra. Tillsynen över denna lag utövas av de kommunala hälsoskyddsnämnderna.

 

Återinförande av det statliga hyresstödet

 

Den 15 januari i år meddelande regeringen att den föreslår en ny period för det statliga hyresstödet. Stödet föreslås denna gång gälla för perioden 1 januari – 31 mars 2021, och liksom tidigare ska hyresvärdar som ger hyresgäster en hyressänkning kunna kompenseras av staten för 50 procent av hyressänkningen. Ytterligare information är att vänta, bland annat avseende vilka branscher som ska komma att omfattas av stödet. Förslaget har väckt kritik från fastighetägarhåll eftersom det anses att ansvaret för kompensation ligger hos staten och att del av det ansvaret inte bör vältras över på fastighetsägare.

 

Välkommen att kontakta oss på Brick Advokat om ni har frågor kring ovanstående eller avseende överenskommelser om hyresreduktion, betalningsanstånd eller andra frågor kopplat till hyresgäster med betalningssvårigheter.