Denna webbplats använder cookies

Vi använder så kallade cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen och i våra sociala kanaler.

Läs mer om cookies Hur tar jag bort cookies?

Förslag på ändringar i upphandlingslagarna

Offentlig upphandling

Upphandlingslagarna har sin bakgrund i EU-rätten och är under ständig utveckling för att anpassa bestämmelserna till gällande EU-rätt. I december 2020 kom ett utkast till en lagrådsremiss som omfattar ändringar i LOU och övriga upphandlingslagar [1]. Ändringarna i utkastet föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och de reglerar flera olika frågor på området. Förslagen som läggs fram rör exempelvis skyndsamhetskrav, preklusionsfrister, tidsfrister och efterannonsering.

 

Eftersom det är ett utkast till en lagrådsremiss är det ingen garanti att de föreslagna lagändringarna kommer genomföras, men sannolikheten för detta är stor. Av utkastet kan vi konstatera ändringar som kommer påverka parterna på olika sätt. En ändring av särskild betydelse är förslaget att införa preklusionsfrister i överprövningsprocesserna.

 

Vad som menas med preklusionsfrister är att parter vid en viss tidpunkt förlorar rätten att åberopa nya omständigheter eller nytt bevismaterial i processen. Utkastet föreslår två olika preklusionsfrister för förvaltningsrätten respektive kammarrätten och gäller omständigheter. Nya bevis omfattas således inte av de föreslagna bestämmelserna. Bestämmelsen i förvaltningsrätten omfattar endast leverantören, medan regeln som rör kammarrätten omfattar båda parterna. Genomförs lagförslaget innebär det att leverantören inte får åberopa nya omständigheter i förvaltningsrätten till grund för sin talan senare än två veckor från att överprövningsansökan kom in till förvaltningsrätten. Om målet överklagas till kammarrätten får ingen av parterna åberopa nya omständigheter. Både förvaltningsrätten och kammarrätten får beakta en ny omständighet om parten gör sannolikt att den inte kunnat åberopa omständigheten tidigare eller haft giltig ursäkt att inte göra det. Kammarrätten får dessutom alltid beakta omständigheter som åberopas till grund för att ett avtal ska bestå i och med tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

 

Bestämmelsernas nya utformningar kommer innebära att processföringen i överprövningsmålen får en ny skepnad vilken kommer att sätta än mer tidspress på parterna, i synnerhet på leverantören som erhåller snävare preklusionsfrister i båda instanserna.

 

Vi på Brick Advokat kommer följa och bevaka lagstiftningsprocessen under årets gång, i väntan på att, och i så fall, hur utkastet leder till lagändring.

 

Här finner ni utkastet till lagrådsremissen.

 


[1] Upphandlingslagarna omfattar i det här avseendet LOU, LUF, LUK och LUFS.